Crowdfunding Egypte – plan

(NL)

Ter verdieping van mijn kunstpraktijk ben ik gestart met de opleiding Taal en- cultuurstudies (TCS) aan de Universiteit Utrecht. Ik heb mij altijd enorm geïnteresseerd voor andere culturen. Omdat patronen binnen mijn werk een prominente rol spelen, vond ik het belangrijk om mij hier verder in te verdiepen en de beweegredenen van mensen te achterhalen. Tijdens deze studie verdiep ik mij in ‘niet-westerse’ kunstvormen, geschiedenis en religies en leer ik de Arabische taal. Tijdens mijn voorgaande opleidingen lag de focus voornamelijk op het ‘westen’, maar ik wilde mijn blik verbreden en vind het belangrijk om verder te kijken. Deze studie ben ik in eerste instantie gestart ter verdieping van mijn kunstpraktijk, maar gaandeweg werd ik gegrepen door onderzoek doen. Het doen van onderzoek en het hebben van een kunstpraktijk, versterkt elkaar. Het helpt mij om concrete vraagstukken waar ik zelf tegenaan loop te onderzoeken, zoals het gebruik van een wit masker als een canvas of het inzetten van bepaalde patronen en textiel in mijn dagelijkse kleding en kunst. Tijdens deze studie werd me duidelijk dat deze vraagstukken verder gaan dan persoonlijke interesses en dat er nog heel veel te onderzoeken valt. Zo is er in het veld van textiel, kunst en religie, bijvoorbeeld over de culturele toe-eigening van patronen, nog veel te ontdekken.

Naast deze verschillende disciplines in de geesteswetenschappen, volgde ik Arabische taalvakken om deze taal te kunnen gebruiken in onderzoek en in mijn werk als beeldend kunstenaar. Door het bestuderen van Arabisch kan ik bijvoorbeeld in de grondtaal “islamitische” kunst bestuderen en geeft de taal zelf toegang tot een, voor mij, nieuwe wereld. De manier van wetenschappelijk onderzoek doen, heeft vergelijkingen met het proces om tot een kunstwerk te komen. Dit maakt dat ik graag verder wil met onderzoek doen en wil ik mij een periode richten op nieuw werk en onderzoek in een Arabischtalige, overvolle en kleurrijke stad, namelijk Caïro in Egypte.

WAAROM EGYPTE?

TAAL

Een belangrijke reden dat ik verder ben gaan studeren is omdat ik me de Arabische taal eigen wilde maken. Na mij drie jaar bezig te hebben gehouden met de bestudering van de Arabische taal, wil ik mij graag een periode onderdompelen in een Arabisch sprekend land. Naast het bestuderen van islamitische en Arabischtalige bronnen, wil ik me de taal nog meer eigen maken. Tijdens de Arabische taalvakken op de universiteit wordt de taal vanuit een wetenschappelijke hoek behandeld en ligt de nadruk voornamelijk op grammatica en lezen, maar is er weinig aandacht voor het spreken en alledaagse situaties. Daarom ben ik van plan om komend najaar een taalcursus te volgen bij het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro in Egypte (NVIC). Deze taalcursus bestaat uit meerdere onderdelen. Er wordt aandacht besteed aan het standaard Arabisch, maar de nadruk ligt op het Egyptisch dialect. Dit dialect wordt door een groot deel van Arabisch sprekenden verstaan. Het schijnt dichtbij het standaard Arabisch te liggen en het wordt vaak gesproken in media zoals films en tv-series. Het standaard Arabisch, fusha, wordt meestal gebruikt voor bijvoorbeeld officiële afhandelingen en literatuur. Daarnaast worden er vakken aangeboden over de Egyptische cultuur, politiek en geschiedenis. Na deze periode zal ik mij beter verstaanbaar kunnen maken in het Arabisch. Dit zal nieuwe deuren openen als kunstenaar en wetenschapper. Daarnaast zal het mij de geleerde theorieën over het Midden-Oosten en religie op een andere manier laten benaderen. Het is daarom van belang voor mijn verdere artistieke en wetenschappelijke carrière om me op dit moment in mijn leven verder te verdiepen in de Arabische taal. Zo kan ik de opgedane kennis inzetten bij daaropvolgende kunstprojecten en onderzoeken.

 

KUNST

Naast de taal zijn er ook vele andere aspecten die mij zullen inspireren in Egypte. Caïro is een overvolle en kleurrijke wereldstad. Daarnaast heeft Egypte natuurlijk een belangrijke rol qua kunst, geschiedenis, textiel, papier, de inmenging van het ‘westen’ in het Midden-Oosten, etc. Ik kijk er naar uit om inspiratie op te doen voor nieuw werk. Tijdens de taalcursus wil ik mijn eerste impressies verwerken in kleiner werk. Naast deze activiteiten wil ik cursussen volgen over bijvoorbeeld Arabische kalligrafie, ‘islamitisch’ patroon schilderen met bladgoud en wil ik met andere lokale materialen aan de slag gaan. Dit zijn kunstvormen die mij altijd gefascineerd hebben. “Islamitische” patronen, zoals in architectuur en beeldende kunst terug te vinden zijn in de Arabische wereld, vormen voor mij een belangrijke inspiratiebron. Het bedekken van een volledig vlak en geen ruimte leeg laten, zoals horror vacui, is iets wat binnen mijn kunstpraktijk altijd terugkomt en is één van de belangrijkste redenen waarom ik me aangetrokken voel tot “islamitische” patronen. Bovendien vind ik de religieuze aspecten binnen deze patronen en kalligrafie, en hoe beiden gebruikt worden in het dagelijks leven, fascinerend. Een ander lokaal materiaal is textiel, wat een belangrijke rol heeft in mijn kunstpraktijk. Naast het feit dat katoen belangrijk is in historisch en hedendaags Egypte, zijn er vele andere textielvormen waar ik graag meer over zou willen leren, zoals speciale borduurtechnieken (fansina), weven (amin) en het maken van kleden op een soort patchworkachtige manier waarmee “islamitische” patronen worden gemaakt. In Caïro zijn daarnaast fantastische musea, zoals het Koptische Museum met een grote textiel collectie of het Museum of Islamic Art. Eind dit jaar wordt het nieuwe Grand Egyptian Museum geopend. Al met al een eclectische en inspirerende mix om tot nieuw ideeën te komen.

De eerste periode zal mijn focus voornamelijk liggen op het volgen van de taalcursus bij het NVIC. Gedurende de eerste periode wil ik mijn eerste impressies verwerken in kleiner werk, zodat ik flexibel ben. Halverwege en na de taalcursus wil ik door middel van een artist in residence of het huren van een atelier een plek hebben waar ik aan de slag kan gaan met groter werk en meer kan leren over en van lokale kunstenaars. Gedurende mijn verblijf in Egypte wil ik diverse (korte) cursussen volgen over lokale technieken, zoals “islamitisch” patroon schilderen en kalligrafie. Qua werkruimte zijn er artist in residence plekken, zoals Darb1718 of Accessgallery. Het is goed om een periode op een andere plek te zijn met nieuwe materialen, andere mensen, kleuren en omgeving. De combinatie van de taalcursus bij het NVIC en het maken van nieuw werk sluiten goed bij elkaar aan. Ik vind namelijk dat onderzoek doen en een kunstpraktijk hebben elkaar versterken. Die combinatie van kunst en wetenschap wil ik graag blijven voortzetten en verder onderzoeken.

Bij terugkomst in Nederland heb ik al plannen om mijn werk te exposeren om de uitkomst van mijn verblijf te tonen, wellicht met een kleine publicatie. Al met al heb ik een concreet plan met de taalcursus als skelet. Hieromheen is er ruimte om aan de slag te gaan met plannen die een concrete vorm zullen krijgen als ik gearriveerd ben. Ik zie het als introductie voor de rest van mijn leven waar ik nog lang op voort kan bouwen.

Klik hier voor de crowdfunding!

 

(EN)

To enhance my art practice, I started studying Language and Cultural studies (TCS) at Utrecht University, because I have always been very interested in other cultures. Since patterns play a prominent role within my work, I thought it was important to learn more and find out the motives of people. During this study I have been focusing on ‘non-western’ art forms, history and religions and I have started to learn the Arabic language. During my previous courses, the focus was mainly on the ‘West’, however I wanted to broaden my gaze and I find it important to look further. I initially started this study to enhance my art practice, but gradually I was moved by research. Doing research and having an art practice is an interesting dynamic, they enrich each other. It helps me to investigate concrete issues that I encounter, such as the use of a white mask as a canvas or deploying certain patterns and textiles in my art and everyday clothing. During this study, it became clear that these issues go beyond personal interests and that there is still a lot to investigate. There is much to be discovered in the fields of textiles, art, and religion; for example the cultural appropriation of patterns.

In addition to these various disciplines in humanities, I followed Arabic language courses to use this language in research and in my work as a visual artist. For example, by studying Arabic I can study “Islamic” art in the original language and the language gives access to a, for me, new world. The way of doing scientific research has comparisons with the process of creating a work of art. This means that I aspire to continue doing research, and I want to take time to focus on new work in an Arabic-speaking, crowded and colourful city, specifically Cairo in Egypt.

WHY EGYPT?

LANGUAGE

An important reason that I continued with studying is because I wanted to learn the Arabic language. After studying the Arabic language for three years, I would like to immerse myself in an Arabic-speaking country for a while. Besides studying Islamic and Arabic-language sources, I want to learn the language even better. During the Arabic language courses at the university, the language is treated in a scientific way and the emphasis is mainly on grammar and reading, and little attention is paid to speaking and everyday situations. That is why I plan to follow a language course next autumn at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo in Egypt (NVIC). This language course consists of several elements. Attention is paid to standard Arabic, but the emphasis is on the Egyptian dialect. This dialect is understood by a large group of Arabic speakers. It seems to be close to standard Arabic and it is often spoken in media such as movies and TV series, while the standard Arabic, fusha, is usually used for official settlements and literature. In addition, courses are offered on Egyptian culture, politics and history. After this period I will be able to express myself better in Arabic. This will open new doors as an artist and scientist. Furthermore, it will allow me to approach the learned theories about the Middle East and religion in a different way. It is therefore important for my artistic and scientific career to delve further into the Arabic language at this point in my life. In this way I can use the acquired knowledge in subsequent art projects and research. .

ART

Besides the language, there are also many other aspects that will inspire me in Egypt. Caïro is a crowded and colourful metropolis. Furthermore, Egypt has an important role in terms of art, history, textiles, paper, the interference of the ‘West’ in the Middle East, etc. I look forward to being inspired and to using this inspiration for new work. During the language course I want to process my first impressions in smaller work. In addition to these activities, I want to take courses, for example; Arabic calligraphy, “Islamic” pattern painting with gold leaf and I want to learn to use other local materials. These are art forms that have always fascinated me. “Islamic” patterns, that can be found in architecture and visual arts in the Arab world, form an important source of inspiration for me. Filling the entire surface and leaving no spot empty, such as horror vacui, is something that is always coming back within my art practice and is one of the main reasons why I am attracted to “Islamic” patterns.I find the religious aspects within these patterns and calligraphy, and how both are used in daily life fascinating. Another local material is textiles, which have an important role in my art practice. Besides the importance of cotton in historical and contemporary Egypt, there are many other forms of textile that I would like to learn more about, such as special embroidery techniques (fansina), weaving (amin) and making rugs in a kind of patchwork-like way which are used for creating “Islamic” patterns. In Cairo there are also fantastic museums, such as the Coptic Museum which has a large textile collection or the Museum of Islamic Art. The new Grand Egyptian Museum will open at the end of this year. All in all, an eclectic and inspiring mix to ensure that I can come up with new ideas.

In the first period, my focus will mainly be on following the language course at the NVIC. During the first period I want to process my first impressions in smaller work, so that I am flexible. Halfway through and after the language course I want to have a place through an artist in residence or I will be renting a studio where I can produce bigger work and learn more about and from local artists. During my stay in Egypt I want to follow various (short) courses on local techniques, such as “Islamic” pattern painting and calligraphy. In terms of workspace, there are artist residencies, such as Darb1718 or Accessgallery. It is good to be in a different place for a period of time with new materials, different people, colours and surroundings. I believe that following the language course at the NVIC and the creation of new work is a good combination. I think that doing research and having an art practice enrich each other. This combination of art and science is something I would like to continue and research further.

Upon returning to the Netherlands I already have plans to exhibit my work to show the outcome of my stay, perhaps with a small publication. All in all, I have a concrete plan with the language course as a foundation. Around this there is room to get started with plans that will take concrete shape when I arrive. I see it as an introduction to the rest of my life that I can build on for a long time.

Click here for the crowdfunding!